VCCC Everett is led by Senior Pastor John H. Huynh, our passionate shepherd in Christ has been overseeing, leading and serving the congregation in the Seattle-Everett area community since 2016.

Hội Thánh Cộng Đồng Tin Lành Everett ( trước đây Seattle) được thành lập từ năm 2005 hiện có trên 120 người vân lời theo Sứ Mệnh của Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi thông công và được ơn hầu việc Ngài bằng cách đem tình yêu thương Thiên Chúa đến với Quý vị đồng bào trong vùng và trở nên những vị hữu ích cho cộng đồng xã hội trong vùng Seattle-Everett.

Hội Thánh được sự chăn giác qua Mục Sư Quản Nhiệm Huỳnh John Hùng, Ông và Bà được ơn phước hầu việc Chúa qua sự hướng dẫn đức tinh từ khi 2016.

Có khi nào Bạn tự hỏi thực sự có Thiên Chúa Thần Thánh, hoặc Thiên Đàng hay không?

Có đời sống sau khi chết không? Hay linh hồn tôi sẽ đi về đâu?

Ý nghĩa sự hiện hữu của tôi và con người trên đời nói chung là gì?


Mời Bạn đến sinh hoạt với chúng tôi, không phải để theo một tôn giáo, nhưng để tìm hiểu chân lý thật và tìm thấy một lý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống đời này và đời sau.

Cộng đồng Tin Lành Everett được sự hướng dẫn của Mục Sư Nhiệm Chức Trần Ngọc Lân, Ông và Bà được ơn phục vụ giảng dạy lời Chúa trong Kinh Thánh dành cho Quý vị thành viên hoặc thân hữu trong vùng Seattle qua Tiếng Việt (Việt ngữ).

Our Ministry focuses on English-speaking younger generations and career professionals/adults regardless of age or ethnicity by learning and evangelizing The Gospel.

Our passion is build up spiritual levels and strengthening morals of the young generations and adults alike, develop a stronger bond by building lasting friendships in Jesus Christ, and provide an avenue for you to express your God-given talents in serving.

We invite you to experience our English language service which will give you an opportunity to connect with God and be empowered to live and execute His Great Commission in the community.

Our talented EM Staff are led by Dr. Brooks Tran, Amanda Duong Tran, Andy Bui, Tiffany Pham, Daniel Bui and others whom are dedicated Christian leaders with a passion to serve you in Christ.