VCCC Everett is led by Senior Pastor John H. Huynh & Mrs Thuy, our passionate shepherd in Christ has been overseeing, leading and serving the congregation in the Seattle-Everett area community since 2016.

Hội Thánh Cộng Đồng Tin Lành Everett 

được thành lập từ năm 2005 hiện có trên 120 người vâng lời theo Sứ Mệnh của Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi thông công và được ơn hầu việc Ngài bằng cách đem tình yêu thương Thiên Chúa đến với Quý vị đồng bào trong vùng và trở nên những cá nhân hữu ích cho cộng đồng xã hội trong vùng Seattle-Everett.

Hội Thánh được sự chăn dắt bởi Mục Sư Quản Nhiệm Huỳnh John Hùng và bà (Cô Thủy), Ông và Bà được ơn phước hầu việc Chúa qua sự hướng dẫn đức tin từ năm 2016.

Our True North Ministry focuses on English-speaking younger generations and career professionals/adults regardless of age or ethnicity by learning and evangelizing The Gospel. 

Our passion is build up spiritual levels and strengthening morals of the young generations and adults alike, develop a stronger bond by building lasting friendships in Jesus Christ, and provide an avenue for you to express your God-given talents in serving.

 

We invite you to experience our English language service which will give you an opportunity to connect with God and be empowered to live and execute His Great Commission in the community.

Our talented True North Staff are led by Dr. Brooks Tran, Amanda Duong Tran, Andy Bui, Tiffany Pham, Daniel Bui and others whom are dedicated Christian leaders with a passion to serve you in Christ.