We are an alliance of Evangelical Believers committed to (1) following the Great Commandment and (2) fulfilling the Great Commission of our Lord Jesus Christ.


(1) The Great Commandment: “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind… Love your neighbor as yourself.” (Matthew 22:36-40)


(2) The Great Commission:  “Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.” (Matthew 28:18-20)

Chúng tôi là một đoàn thể của những Tín Hữu Tin Lành cam kết sống (1) thuận phục Đại Giới Răn và (2) thực thi Đại Mạng Lệnh của Đức Chúa Jêsus Christ:

 

(1) Đại Giới Răn: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi... Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”  (Ma-thi-ơ 22:36-40)

 

(2) Đại Mạng Lệnh: "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:18-20)