Hội Thánh

The Vietnamese Christian Community Church of Everett (VCCC Everett) is a bilingual community of Believers in Lord Jesus Christ. VCCC Everett is part of the Vietnamese District of the Christian & Missionary Alliance

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng tại vùng Everett (VCCC Everett) là một cộng đồng song ngữ của những người đã được Chúa kêu gọi làm con cái Ngài . VCCC Everett là một thành phần của Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.